رویال
ملک مشاع

ملک مشاع چیست

مِلکِ مُشاع، به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی زمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می‌باشند بدون اینکه حدود متصرفات آنان مشخص باشد. مشاع در مقابل مفروز (به معنای جداکرده شده‌است که مالکان و حدود آن مشخص شده) است. از این اصطلاح […]